woensdag 1 februari 2017

Bomen op landbouwgrond

Uit onderzoek van Wageningen Universiteit & Research blijkt dat bomen op landbouwgrond een grote invloed hebben op het klimaat. Vastlegging van CO2 blijkt groter dan tot dusverre werd aangenomen. Bosbouw binnen agrarische landschappen verdient daarom meer aandacht. Ook houtwallen, waarin houtvorming plaatsvindt, is in dat opzicht belangrijk. Er is meer. We kijken in dit artikel ook naar het economisch belang van bossen en houtwallen voor de boer, voor de biodiversiteit en voor culturele aspecten, zoals recreatie en toerisme.
Foto: Staatsbosbeheer

Een internationale groep onderzoekers, waaronder de WUR hoogleraar Meine van Noordwijk, analyseerde data over bomen op landbouwgrond. Uit onder andere satellietbeelden blijkt dat in 2010 ongeveer de helft van het landbouwareaal voor minstens 10% met bomen bedekt is. Een toename van 2% ten opzichte van 2000. Waarom is deze kennis belangrijk?
Wereldwijd is landbouw verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. Een belangrijke oorzaak is dat er veel bos gekapt werd om plaats te maken voor weidegronden. De  CO2 opnamecapaciteit van gras en landbouwgewassen kan echter niet op tegen de capaciteit van bomen en struiken. Door de 2% toename van bomen in landbouwpercelen is aanmerkelijk meer CO2 vastgelegd: dat steeg van 5 naar 21 ton koolstof per hectare. Dat is bijna 0,75 gigaton per jaar. Door de omzetting van regenwoud naar landbouwgrond, zoals bijvoorbeeld in BraziliĆ« en IndonesiĆ« op grote schaal gebeurt komt jaarlijks liefst 0,85 gigaton CO2 vrij. Daar staat tegenover dat juist in die landen momenteel de aanwas van bomen het grootst is, evenals in China en India. Onder andere in ArgentiniĆ« gaat er netto bos verloren en neemt de CO2 belasting toe.
Volgens de onderzoekers is de aanwas van bomen vooral te danken een het feit, dat de boeren in die landen slimmer zijn geworden en het nut van de bomen hebben (her)ontdekt.

Als je natuur de ruimte geeft komt hij je te hulp, gratis.

De bomen zorgen namelijk voor een milder microklimaat, minder windbelasting, ze houden vocht langer vast en dragen bij aan de vruchtbaarheid van de bodem. Daar kunnen we aan toevoegen dat bomen ook voor meer biodiversiteit zorgen. Dit laatste is belangrijk. Volgens insectendeskundigen is het moderne boerenland niet meer geschikt voor bijen. Toch hebben de boeren bijen juist nodig voor rendabele productie. Daarnaast herbergen bomen en houtwallen talrijke insecten en vogels die plaaginsecten aanvallen. Bovendien houden bomen en houtwallen erosie tegen. Als je natuur de ruimte geeft komt hij je te hulp, gratis. En langdurig, zonder extra investeringen, wel met een beetje extra aandacht.
De afwisseling tussen akkers en weilanden enerzijds en lanen, houtwallen en bossen anderzijds maakt het landschap ook aantrekkelijk voor recreatie. En waar mensen ontspanning zoeken zijn er ook kansen voor ondernemers.
Door bomen en houtwallen in landbouwgebieden hebben boeren gemiddeld genomen minder verlies van gewassen en lagere productiekosten. Als dan ook nog meer aandacht wordt gegeven aan een gezond bodemleven is daarnaast minder bemesting nodig en hebben gewassen uit zichzelf meer weerstand tegen ziekten en plagen. De natuur is je bondgenoot.

De Global Forest Watch organisatie monitort wereldwijd de afname en toename van bomen en je kunt dat volgen via hun interactieve website.

Deze blog is een voortzetting van het boek Duurzaam groen en welzijn
Blijf op de hoogte en abonneer je op de nieuwsbrief: http://eepurl.com/bRSGNP
Deel dit bericht met je netwerk via onderstaande buttons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten